Betingelser for brug af jobdatabasen og det tilhørende websted1. Generelt

Nærværende betingelser er gældende for enhver brug af jobdatabasen og det tilhørende websted, hvorfra der er adgang til jobdatabasen. Læs venligst betingelserne omhyggeligt igennem før de accepteres. Ved at klikke på knappen 'Jeg accepterer' i forbindelse med registreringen som bruger, foretages følgende:

'Som bruger af jobdatabasen bekræfter og erklærer man, at man har læst, forstået og accepteret disse betingelser, og at brugen af jobdatabasen og det tilhørende websted vil være i overensstemmelse hermed'.

Det kan være nødvendigt at foretage ændringer i disse betingelser, eventuelt på baggrund af ændringer i lovgivningen, hvorfor den dataansvarlige for jobdatabasen forbeholder sig retten til at foretage ændringer heri. Hvis der foretages ændringer, rettes datoen for 'sidst opdateret' nederst i dokumentet. Er der tale om væsentlige ændringer vil man som bruger blive gjort opmærksom herpå på det til jobdatabasen tilhørende websted. Alle brugere opfordres til jævnligt at tjekke om betingelserne er blevet ændret.

Betingelserne gælder for alle, uanset i hvilken egenskab man benytter jobdatabasen eller webstedet i øvrigt. Det vil sige, at både privatpersoner, virksomheder, foreninger o. lign., der anvender jobdatabasen og / eller webstedet, ved accept er omfattet af disse betingelser.

2. Jobdatabasen

Jobdatabasen og de tilhørende systemer er udviklet af og ejes af MatchWork A/S. MatchWork A/S er en international koncern, der arbejder med at udvikle systemer til brug for at kandidater og arbejdsgivere kan finde hinanden via Internettet. På baggrund af jobagent og stillingsopslag indrykket i en jobdatabase af henholdsvis kandidater og virksomheder, formidler MatchWork A/S kontakten mellem parterne ved hjælp af en slutbruger-til-slutbruger-teknologi. Brugen af denne teknologi betyder, at en kandidat og en arbejdsgiver ikke matches manuelt, men at dette sker elektronisk og automatisk i systemet på baggrund af de af parterne indtastede oplysninger.

MatchWork A/S samarbejder med en række nationale datterselskaber, og gennem dem med diverse partnere. Disse partnere opnår ved samarbejdet adgang til at benytte MatchWork A/S' systemer, og herved give brugere adgang til en jobdatabase.

3. Behandling af personoplysninger

Når man registrerer sig som bruger i jobdatabasen, afgiver man frivilligt personlige oplysninger, som registreres i jobdatabasen.

Personoplysninger afgives og registreres alene med det formål, at kandidater og arbejdsgivere kan finde hinanden.

Det er vigtigt for den dataansvarlige, at brugernes personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt, ligesom det er vigtigt altid at handle i overensstemmelse med lovgivningen for beskyttelse af personoplysninger.

Dataansvarlig:
Dansk Magisterforening
CVR: 17542028
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Tlf. 38156600
E-mail: dm@dm.dk

Databehandler:
MatchWork A/S
CVR: 19 42 99 03

Gladsaxe Møllevej 26
2860 Søborg
Tlf. +45 3695 9595
E-mail: matchwork@matchwork.com

3.1. Hvilken type personoplysninger afgiver man som bruger?

Personlige oplysninger udgør e-mail-adresse samt diverse oplysninger vedrørende ønsker i jobsøgning, herunder jobkriterier som arbejdsområder og geografi.

3.2. Samtykke til behandling af personoplysninger

Ved afgivelsen af personlige oplysninger giver man et udtrykkeligt samtykke til, at oplysningerne kan anvendes af den dataansvarlige og databehandleren med det formål at matche kandidater og virksomheder.

Det er herudover tilladt for den dataansvarlige og databehandleren at anvende personlige oplysninger i anonymiseret form, eksempelvis til brug for statistik og sammenligning. Personoplysninger anvendes ikke til markedsanalyser, markedsføring eller noget andet formål, medmindre man som bruger udtrykkeligt afgiver sit samtykke hertil.

3.3. Videregivelse af personoplysninger

Som bruger giver man sit samtykke til, at personoplysninger kan videregives inden for MatchWork A/S koncernen. Endvidere accepterer man, at personoplysninger kan sendes til tredjemand i lande uden for EU. Såfremt der sker en videregivelse inden for MatchWork A/S koncernen eller til tredjemand i et land uden for EU, vil videregivelsen ske med henblik på at opfylde formålet med afgivelsen af personoplysninger.

Bortset fra ovennævnte situationer, vil den dataansvarlige alene videregive personoplysninger til tredjemand, hvor dette er påkrævet for at overholde den gældende lovgivning.

3.4. Cookies

Det til jobdatabasen tilknyttede websted benytter cookies. Cookies er digitale informationspakker, som lagres på brugerens harddisk. En cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod den pc, brugeren har benyttet til at besøge webstedet. En cookie genkender en computer som bruger, når der logges ind på et websted.

Formålet med brug af cookies er at benytte oplysningerne til udarbejdelse af statistikker m.v. Disse statistikker anvendes eksempelvis til at forbedre opbygningen af websiden samt jobdatabasen.

3.5. Datasikkerhed

Alle personlige data og virksomhedsdata er beskyttet med brugernavn og adgangskode. En kandidat eller en virksomhed er i stand til at få adgang til eller redigere i egne data ved at benytte deres individuelle brugernavn og adgangskode.

Udover brugerne har alene den dataansvarlige og databehandleren adgang til de registrerede oplysninger.

Al databehandling udført af MatchWork A/S koncernen finder sted på et sted i Danmark med højeste sikkerhedsgodkendelse. Dette gælder ligeledes datakommunikation internt i MatchWork A/S koncernen, hvor der benyttes krypteret tunnel og firewall.

Serveren, der indeholder MatchWork A/S' systemer, herunder jobdatabasen, befinder sig i et fysisk aflåst rum. Adgangen til dette rum er begrænset til et minimalt antal personer, hvad enten serveren befinder sig på MatchWork A/S' egen ejendom eller hos en tredjepart i forbindelse med databehandling og/eller anden teknisk support. Kun personer, der direkte arbejder med adgangen til Internettet, har fysisk adgang til serveren. Det betyder, at alene få MatchWork A/S medarbejdere har fysisk adgang til serveren og hermed de oplysninger, der ligger i jobdatabasen. Alle disse medarbejdere har underskrevet bindende fortrolighedsaftaler, der dækker oplysningerne i jobdatabasen. Adgang til rummet med serveren er endvidere begrænset ved hjælp af personlige og individuelle nøglekort med PIN-koder.

Ejendommen er dækket af et UPS-system (Uninterruptible Power Supply) samt udstyret med brandovervågnings- og alarmsystemer.
Systemets infrastruktur (eller interne struktur) er baseret på en Microsoft-platform og er med en firewall så vidt muligt sikret imod angreb udefra eller forsøg på hacking.

4. Registrering og adgangskode

Ved tilmelding som bruger af jobdatabasen bruges et individuelt brugernavn og en adgangskode, således at man alene ved brug af sit brugernavn og adgangskode kan få adgang til egne brugeroplysninger.

Alle brugere er ansvarlige for at holde brugernavn og adgangskode fortrolige. Bruger er ligeledes ansvarlig for alle brugere af sin brugerprofil, hvad enten der er tale om en brug, der er autoriseret eller ej.

Som bruger accepterer man straks at give den dataansvarlige eller databehandleren besked, såfremt der er sket eller der er risiko for, at der vil ske en uautoriseret brug af brugernavn eller adgangskode.

5. Formål med brug af jobdatabasen

Jobdatabasen må alene anvendes til lovlige formål af personer, der søger beskæftigelse og oplysninger om karrieremuligheder, og af arbejdsgivere, der søger medarbejdere.

Brugere af jobdatabasen accepterer endvidere, at der ikke må anbringes indbydelse til franchise, 'pyramideplan', 'klubmedlemskaber' eller arrangementer vedrørende forhandling, repræsentationsagentur eller andre forretningsmuligheder, hvor dette kræver erlæggelse af en engangsbetaling, periodisk betaling, provisionsaflønning (hvor ingen væsentlig fast løn), eller hvor man kræver rekruttering af andre medlemmer, underdistributører, underagenter eller lignende.

6. Rettigheder til jobdatabasen og det tilhørende websted

Indhold i jobdatabasen, herunder tekst, grafik, billeder, logoer, knapikoner, software m.v., er beskyttet i henhold til national og udenlandsk lovgivning om ophavsret, varemærkeret m.v. Materialet tilhører dem, der har stillet indholdet til rådighed, medmindre andet fremgår af aftale eller lovgivning.

Kompileringen (hvormed menes samling og arrangement) af alt indhold på webstedet tilhører MatchWork A/S og er beskyttet af national og international lovgivning om ophavsret. Uautoriseret brug af materialet kan krænke lovgivningen om ophavsret og varemærker eller andre love. Som bruger af jobdatabasen skal man bevare alle angivelser af ophavsret, varemærker, servicemærker eller andre angivelser af ejendomsret, der findes i det originale materiale, i enhver kopi, man lovligt måtte fremstille af materialet.

7. Ansvar for indholdet i jobdatabasen og det tilhørende websted

Som bruger er man ansvarlig for egne oplysninger og for konsekvenserne af at placere dem i jobdatabasen og på det tilhørende websted.

Den dataansvarlige handler som passiv kanal for online distribution og offentliggørelse af oplysninger fra brugerne, og hverken den dataansvarlige eller databehandleren har nogen forpligtelse til at undersøge oplysninger og materiale, der placeres af brugerne på webstedet. Der er derfor ingen garanti for at indholdet på webstedet er korrekt.

Den dataansvarlige opfordrer alle brugere til at være opmærksomme på, at man med denne service kan komme i kontakt med personer eller virksomheder, der ikke er dem, de giver sig ud for at være. Som bruger påtager man sig selv enhver risiko, der er forbundet med transaktioner med andre brugere, man kommer i kontakt med gennem jobdatabasen eller webstedet i øvrigt.

Såfremt den dataansvarlige eller databehandleren bliver bekendt med, at der findes oplysninger i jobdatabasen eller på webstedet, som ikke er i overensstemmelse med disse betingelser, kan den dataansvarlige eller databehandleren uden videre fjerne sådanne oplysninger. Det samme gælder, hvis der findes oplysninger eller lignende, der kan føre til ansvarspådragelse for den dataansvarlige eller databehandleren, eller føre til, at den dataansvarlige eller databehandleren risikerer at miste serviceydelser fra sine leverandører.
Ved at sende indhold til et offentligt eller ikke-offentligt område på webstedet, herunder opslagstavler, fora, konkurrencer og chatrum, indestår man som afsender for, at den dataansvarlige eller MatchWork A/S koncernen gratis, tidsubegrænset og uigenkaldeligt kan benytte dette indhold, herunder distribuere, offentliggøre, foretage ændringer i indholdet m.v. Som afsender af indholdet indestår man for, at man har rettighederne til alt materiale der placeres på webstedet.

Jobdatabasen og det tilhørende websted kan indeholde links til andre websteder tilhørende tredjepart. Disse links er alene medtaget som en service for jobdatabasens brugere, og deres placering på webstedet er ikke udtryk for, at den dataansvarlige eller databehandleren har godkendt indholdet af de tilhørende hjemmesider. Al brug af disse links og færden på de tilhørende hjemmesider sker således på egen risiko.

8. Sikkerhedsregler for brug af jobdatabasen og det tilhørende websted

Som bruger af jobdatabasen og det tilhørende websted er man underlagt den almindelige lovgivning, herunder regler, der forbyder, at man krænker andres rettigheder.

Den dataansvarlige fremhæver særligt følgende forhold som værende i strid med disse betingelser. Det bemærkes, at oversigten ikke er udtømmende og betyder ikke, at lovgivningen i øvrigt ikke finder anvendelse.

Brugere må ikke krænke eller forsøge at krænke webstedets sikkerhed, eksempelvis ved at:

 1. skaffe sig adgang til data, der ikke er beregnet for brugeren, samt forsøge at logge sig på en server eller konto, som brugeren ikke er autoriseret til at få adgang til,
 2. forsøge at undersøge, skanne eller afprøve et systems eller netværks sårbarhed eller bryde igennem de forholdsregler for sikkerhed og autorisation, der er truffet, uden at være behørigt autoriseret dertil,
 3. forsøge at forstyrre service til nogen bruger, vært eller noget netværk, herunder ved at sende en virus ind på webstedet, ved at overbelaste, 'oversvømme', 'spamme' eller 'bombe' det, eller ved at få systemet til at bryde sammen,
 4. gøre brug af nogen anordning, software eller rutine for at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af webstedet eller nogen aktivitet, der foregår på dette websted,
 5. sende uopfordrede e-mails, herunder reklamer eller annoncer for produkter eller serviceydelser,
 6. forfalske nogen TCP/IP-pakkeetiket eller nogen del af oplysningerne i startetiketten i nogen e-mail eller noget indlæg i nogen nyhedsgruppe,
 7. slette eller ændre materiale, der er placeret på webstedet af den dataansvarlige, databehandler eller andre brugere,
 8. anvende nogen form for maskine, software, værktøj, agent eller anden anordning (eksempelvis browsere, søgerobotter, robotter, avatarer eller intelligente agenter) til at navigere eller søge på dette websted. Undtaget fra dette forbud er den søgemaskine eller de søgeagenter, der er tilgængelige fra webstedet, eller webbrowsere fra tredjepart, der er almindeligt tilgængelige (eksempelvis Firefox og Microsoft Explorer). Der er mulighed for en begrænset brug af og adgang til vores robotside kaldet URL,
 9. forsøg på at dechifrere, dekompilere eller foretage omvendt oversættelse eller baglæns konstruktion af den software, der indgår i eller udgør nogen del af jobdatabasen tilhørende MatchWork A/S,
 10. benytte webstedet til at overføre, udsende, gemme eller destruere materiale på en måde, der vil krænke ophavsretten eller ejendomsretten til varemærker, forretningshemmeligheder eller anden intellektuel ejendomsret tilhørende tredjepart, eller som krænker andres fred, reklamerettigheder eller andre personlige rettigheder, eller er ærekrænkende, obskønt, truende, groft eller afskyvækkende
 11. Såfremt man har autoriseret adgang til et ikke offentligt tilgængeligt område på dette websted, må adgangskoden ikke afsløres over for eller deles med tredjemand, ligesom den i øvrigt ikke må anvendes til uautoriserede formål.
 12. Overtrædelse af disse sikkerhedsregler eller lovgivningen i øvrigt kan føre til et civil- eller strafferetligt ansvar. Den dataansvarlige eller databehandleren vil undersøge hændelser, der antages at udgøre et brud på ovennævnte sikkerhedsregler, og kan foretage anmeldelse af konstaterede overtrædelser til politi og myndigheder.

9. Ansvarsfraskrivelse

Den dataansvarlige og databehandleren kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig i forbindelse med nogen form for brug af jobdatabasen eller det hertil hørende websted. Nedenstående indebærer ikke begrænsninger heri, men er alene eksempler på situationer m.v., hvor den dataansvarlige og databehandleren ikke kan pådrage sig ansvar.

Den dataansvarlige og databehandleren indestår ikke for, at oplysninger offentliggjort af brugere er sande eller korrekte, ligesom den dataansvarlige og databehandleren ikke står bag eventuelle synspunkter, der udtrykkes af brugere. Som bruger accepterer man således, at enhver anvendelse af materiale m.v., offentliggjort af brugere, sker på egen risiko.

Som bruger er man eneste ansvarlige for indhold og ethvert CV eller materiale i øvrigt, som man placerer i jobdatabasen eller på webstedet i øvrigt.

Det skal særligt fremhæves, at den dataansvarlige eller databehandleren ikke indestår for, at arbejdsgiverne reelt kan tilbyde ansøgerne arbejde eller at kandidaterne kan udføre et bestemt arbejde. Den dataansvarlige og dennes databehandler er herefter ikke ansvarlig for noget forhold vedrørende en eventuel ansættelse, hvor kontakten er skabt på baggrund af jobdatabasen eller webstedet.

Den dataansvarlige og databehandleren garanterer ikke, at webstedet fungerer fejlfrit, eller at webstedet eller dets server er fri for computervirus eller andre skadelige mekanismer. Hvis brug af webstedet, herunder materiale der findes på webstedet, resulterer i, at udstyr eller data skal serviceres eller udskiftes, er den dataansvarlige og databehandleren ikke ansvarlige for de dermed forbundne omkostninger.

Den dataansvarlige, databehandleren, leverandører eller andre parter med relation til jobdatabasen og/eller webstedet er ikke erstatningsansvarlig for nogen form for skader eller tab på baggrund af brug eller manglende mulighed for at benytte jobdatabasen eller det på webstedet placerede materiale.

10. Skadesløsholdelse

Som bruger indvilliger man i at ville forsvare og holde den dataansvarlige og databehandleren samt disses medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og agenter fri for økonomisk og anden skade, samt for og imod ethvert krav, sagsanlæg eller andre forlangender, herunder rimelige advokat- og revisoromkostninger, der gøres gældende eller opstår i forbindelse med brug af jobdatabasen og / eller det tilhørende websted, herunder en brugers overtrædelse af disse betingelser. Den dataansvarlige skal straks orientere brugeren om ethvert sådant krav, sagsanlæg eller enhver retsforfølgning, og den dataansvarlige skal for brugerens regning bistå med forsvar af brugeren i forbindelse med sådanne krav, sagsanlæg eller retsforfølgninger.

11. Generelt

Hvis man som bruger går ind på webstedet, herunder gør brug af jobdatabasen, uden for landets grænser, er dette på egen risiko, og man er selv ansvarlig for at overholde de gældende regler i det pågældende land.

Visse services på webstedet er undergivet yderligere betingelser for brug. Ved at anvende disse services accepterer man som bruger, at man er bundet af de betingelser der er gældende for de enkelte services.

Man må ikke videresælge eller videregive sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale.

12. Ophør

Denne aftale træder i kraft, når man som bruger klikker på knappen 'Jeg accepterer', og den er gældende så længe man er registreret som bruger i jobdatabasen eller indtil nye betingelser erstatter disse, jf. pkt. 1.

Den dataansvarlige eller databehandleren kan til enhver tid afslutte en brugers registrering, herunder slette de registrerede oplysninger, hvis en bruger overtræder disse betingelser eller hvis den dataansvarlige eller databehandleren er ude af stand til at verificere eller autentificere oplysninger en bruger har placeret på webstedet. I så fald ophæves denne aftale mellem brugeren og den dataansvarlige.

13. Tvister

Såfremt der måtte opstå en tvist vedrørende en brugers benyttelse af jobdatabasen eller det tilhørende websted, skal tvisten afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark og i henhold til dansk lovgivning.

Netmedia
København, den 22. april 2013.