Gem annonce
LJA-835274452022-04-11T00:00:00VIA University College søger docenter til Sygeplejerskeuddannelsen og hhv. Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund og Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi

Indledning
Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College og Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund og Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi søger to docenter. Der er tale om to delestillinger med tilknytning til VIA Sygeplejerskeuddannelsen i 50% og hhv. Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund og Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi i hver 50%.

Som docent skal du bidrage afgørende til professionsrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter på tværs af centrets forskningsområder. Herudover skal du bidrage til udvikling af fagmiljøet inden for sygepleje på VIA Sygeplejerskeuddannelsen gennem udvikling og kvalificering af forsknings- og udviklingsprojekter og undervisning, som involverer studerende, adjunkter og lektorer gerne i samarbejde med praksis, private virksomheder og andre videninstitutioner.

Vi ønsker to højt kvalificerede docenter med solid viden og forskningserfaring inden for sygepleje, konkret med fokus på organisatoriske og patientrettede indsatser, f.eks. klinisk lederskab, tværgående koordination, digitalisering, velfærdsteknologi, patient/borgerforløb og involvering, patient/borger-roller eller individualisering. Vi søger docenter med stærke kommunikative evner, der ønsker at skabe synlighed om forskningscentrene og VIA Sygeplejerskeuddannelsen, som deltager i debatten om sygeplejeprofessionens udvikling, og som kan bidrage til uddannelsens faglige uddannelsesudvikling.

Det forventes, at docenterne hver især varetager arbejdsopgaver på tre af uddannelsens seks udbud i hhv. Aarhus, Randers, Horsens, Silkeborg, Viborg og Holstebro. Der vil være fast kontorplads på campus Horsens og campus Silkeborg. Der vil være tæt samarbejde med andre docenter ansat i hhv. VIA Sygeplejerskeuddannelsen og VIAs forskningscentre.

Primære arbejdsopgaver
Som docent skal du være med til at videreudvikle forsknings- og udviklingsaktiviteter i relation til udvikling af uddannelsen. Docenterne skal således:

 • bidrage til fortsat udvikling af VIA Sygeplejerskeuddannelsens faglige aktiviteter, herunder undervisning, udvikling af undervisning samt tage ansvar for forsknings- og udviklingsaktiviteter i relation til udvikling af uddannelsen og sygeplejeprofessionen
 • bidrage til at sætte strategisk retning for VIA Sygeplejerskeuddannelsens forsknings- og udviklingsaktiviteter ved at samle, synliggøre og kvalificere indsatserne og via inddragelse af såvel adjunkter, lektorer og studerende
 • bringe strategiske udsyn og stærke kommunikative egenskaber i spil ved at bidrage til debatten om professionens og sundhedsvæsenets udvikling og derigennem skabe synlighed omkring VIA Sygeplejerskeuddannelsen
 • bidrage til videreudviklingen og kapacitetsopbygningen af forskningscentret samt bidrage til videreudviklingen og styrkelsen af fagmiljøet i forskningscenteret og på VIA Sygeplejerskeuddannelsen
 • designe, gennemføre og lede praksisrettede forskningsprojekter på et højt internationalt niveau, både i programmer, tværgående i centeret og på VIA såvel selvstændigt som i samarbejde med andre forskningsaktive medarbejdere i centeret
 • udvikle VIAs samarbejde med eksterne forskningsmiljøer (nationalt og internationalt) og andre videnpartnere, som kan understøtte forskningscentret og det sygeplejefaglige forskningsmiljø på VIA Sygeplejerskeuddannelsen
 • videreudvikle samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesmiljøerne gennem uddannelsesudvikling, forskningsbasering af undervisningsaktiviteter og gensidig videndeling med adjunkter og lektorer
Kvalifikationer
Ansøgeren skal have et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. Derudover forventes ansøgeren at:
 • have organisatorisk og forskningsstrategisk tæft, særligt i forhold til videreudvikling af fagmiljøet i sygepleje på VIA Sygeplejerskeuddannelsen og forskningscentret generelt
 • have et skarpt strategisk udsyn, bl.a. i i forhold til hvad der rører sig i professionen, og hvad der bliver kendetegnende for fremtidens sygeplejeprofession
 • have særdeles gode kommunikative evner, der bringes i spil både internt og eksternt
 • have evne og lyst til at netværke, deltage i debatten og skabe synlighed omkring sygeplejerskeuddannelsen og dens aktiviteter
 • besidde dokumenterede formelle forskningsledelsesmæssige kompetencer
 • kunne dokumentere solid forskningserfaring inden for det sygeplejefaglige område, herunder publicering af artikler i relevante internationale tidsskrifter og erfaring med internationale forskningsprojekter
 • besidde dokumenteret anvendelsesorienteret viden på højt niveau, såvel teoretisk som praktisk inden for det sygeplejefaglige område.
 • have et stort nationalt og internationalt netværk med relevans for ovennævnte forskningsfelt, som docenten kan bringe i spil til fordel for sygeplejefaglig forskning og i forskningscentret
 • have erfaring med forskningsprojekter, der skaber synergi og videndeling mellem forskning, praksis, uddannelse og private virksomheder og andre interessenter/aftagere af forskningen
 • have dokumenteret erfaring med at involvere studerende i forskningsaktiviteter
 • have erfaring med et stærkt engagement i arbejdet med sikring af forskningskvalitet og en ansvarlig forskningskultur
 • have erfaring med ledelse af forskningsprojekter, herunder erfaring med at søge ekstern finansiering
 • have undervisnings- og/eller vejledningserfaring på professionshøjskoleniveau, kandidatniveau og ph.d.-niveau
Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et eksternt bedømmelsesudvalg.

Yderligere information
Vil du vide mere om stillingerne eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesdekan Jonna Frølich (JONF@via.dk, 87552990), Forskningschef for Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund, Sanne Haase (SAHA@via.dk, 87551726) eller Forskningschef for Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi, Lars Peter Bech Kjeldsen (LPBK@via.dk, 87551716).
Du kan læse mere om VIA Sygeplejerskeuddannelsen og de to forskningscentre her: VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund | VIA og Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi | VIA

Ansøgning og bilag:
Ansøgning sker via vores online rekrutteringssystem.
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 10. juni 2022.
Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i oktober 2022.
Stillingerne ønskes besat pr. 1. januar 2023 eller efter aftale med kandidaten.

Når du ansøger, bedes du vedhæfte følgende til din ansøgning:
 • CV indeholdende dokumentation for uddannelse/efteruddannelse, forskning, erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring, samt akademiske meritter og positioner.
 • Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge. Ansættelsesudvalget og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen, hvorfor valget gerne må være motiveret i ansøgningen.
 • Forskningsplan, som maksimalt må fylde tre A4-sider og kan adressere følgende emner:
  • Visioner og ambitioner
  • Plan og målsætning på kort og lang sigt
  • Nationale/internationale netværk og hvad de tilfører
  • Refleksion over ansøgers karriereudvikling efter endt ph.d.
  • Fundingstrategi
  • Dissemineringsstrategi

Ansættelsesvilkår 
Docenterne ansættes på VIA Sygeplejerskeuddannelsen med tilknytning til primært tre af uddannelsens seks udbudssteder samt Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund eller Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Det primære arbejdssted vil være Campus Horsens eller Silkeborg, men der vil være aktiviteter på VIA Sygeplejerskeuddannelsens andre udbud, ligesom der vil kunne forekomme aktiviteter på VIAs øvrige lokaliteter i hele VIAs optageområde. Der vil skulle være et tæt samarbejde med uddannelsens anden docent.
Docenten vil have personaleledelsesmæssig reference til uddannelsesleder i Horsens eller i Silkeborg.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst.

Stillingen som docent er tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse i 3 år. Ved ansættelsen tages stilling til, om der ved udløbet af docentansættelsen er adgang til tilbagegang til en lektorstilling ved institutionen. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid.

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Der kan anvendes præselektion forud for fremsendelse til det eksterne bedømmelsesudvalg.

Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved Professionshøjskoler.
Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1459 af. 24. juni 2021.

Se venligst link til stillingsstruktur:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1459
og link til bedømmelsesbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FNs verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.

Indledning Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College og Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund og Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi søger to docenter. Der er tale om to delestillinger med tilknytning til VIA Sygeplejerskeuddannelsen i 50 og hhv. Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund og Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi i hver 50 . Som docent skal du bidrage afgørende til professionsrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter på tværs af centrets forskningsområder. Herudover skal du bidrage til udvikling af fagmiljøet inden for sygepleje på VIA Sygeplejerskeuddannelsen gennem udvikling og kvalificering af forsknings- og udviklingsprojekter og undervisning, som involverer studerende, adjunkter og lektorer gerne i samarbejde med praksis, private virksomheder og andre videninstitutioner. Vi ønsker to højt kvalificerede docenter med solid viden og forskningserfaring inden for sygepleje, konkret med fokus på organisatoriske og patientrettede indsatser, f.eks. klinisk lederskab, tværgående koordination, digitalisering, velfærdsteknologi, patient borgerforløb og involvering, patient borger-roller eller individualisering. Vi søger docenter med stærke kommunikative evner, der ønsker at skabe synlighed om forskningscentrene og VIA Sygeplejerskeuddannelsen, som deltager i debatten om sygeplejeprofessionens udvikling, og som kan bidrage til uddannelsens faglige uddannelsesudvikling. Det forventes, at docenterne hver især varetager arbejdsopgaver på tre af uddannelsens seks udbud i hhv. Aarhus, Randers, Horsens, Silkeborg, Viborg og Holstebro. Der vil være fast kontorplads på campus Horsens og campus Silkeborg. Der vil være tæt samarbejde med andre docenter ansat i hhv. VIA Sygeplejerskeuddannelsen og VIAs forskningscentre. Primære arbejdsopgaver Som docent skal du være med til at videreudvikle forsknings- og udviklingsaktiviteter i relation til udvikling af uddannelsen. Docenterne skal således: bidrage til fortsat udvikling af VIA Sygeplejerskeuddannelsens faglige aktiviteter, herunder undervisning, udvikling af undervisning samt tage ansvar for forsknings- og udviklingsaktiviteter i relation til udvikling af uddannelsen og sygeplejeprofessionen bidrage til at sætte strategisk retning for VIA Sygeplejerskeuddannelsens forsknings- og udviklingsaktiviteter ved at samle, synliggøre og kvalificere indsatserne og via inddragelse af såvel adjunkter, lektorer og studerende bringe strategiske udsyn og stærke kommunikative egenskaber i spil ved at bidrage til debatten om professionens og sundhedsvæsenets udvikling og derigennem skabe synlighed omkring VIA Sygeplejerskeuddannelsen bidrage til videreudviklingen og kapacitetsopbygningen af forskningscentret samt bidrage til videreudviklingen og styrkelsen af fagmiljøet i forskningscenteret og på VIA Sygeplejerskeuddannelsen designe, gennemføre og lede praksisrettede forskningsprojekter på et højt internationalt niveau, både i programmer, tværgående i centeret og på VIA såvel selvstændigt som i samarbejde med andre forskningsaktive medarbejdere i centeret udvikle VIAs samarbejde med eksterne forskningsmiljøer (nationalt og internationalt) og andre videnpartnere, som kan understøtte forskningscentret og det sygeplejefaglige forskningsmiljø på VIA Sygeplejerskeuddannelsen videreudvikle samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesmiljøerne gennem uddannelsesudvikling, forskningsbasering af undervisningsaktiviteter og gensidig videndeling med adjunkter og lektorer Kvalifikationer Ansøgeren skal have et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. Derudover forventes ansøgeren at: have organisatorisk og forskningsstrategisk tæft, særligt i forhold til videreudvikling af fagmiljøet i sygepleje på VIA Sygeplejerskeuddannelsen og forskningscentret generelt have et skarpt strategisk udsyn, bl.a. i i forhold til hvad der rører sig i professionen, og hvad der bliver kendetegnende for fremtidens sygeplejeprofession have særdeles gode kommunikative evner, der bringes i spil både internt og eksternt have evne og lyst til at netværke, deltage i debatten og skabe synlighed omkring sygeplejerskeuddannelsen og dens aktiviteter besidde dokumenterede formelle forskningsledelsesmæssige kompetencer kunne dokumentere solid forskningserfaring inden for det sygeplejefaglige område, herunder publicering af artikler i relevante internationale tidsskrifter og erfaring med internationale forskningsprojekter besidde dokumenteret anvendelsesorienteret viden på højt niveau, såvel teoretisk som praktisk inden for det sygeplejefaglige område. have et stort nationalt og internationalt netværk med relevans for ovennævnte forskningsfelt, som docenten kan bringe i spil til fordel for sygeplejefaglig forskning og i forskningscentret have erfaring med forskningsprojekter, der skaber synergi og videndeling mellem forskning, praksis, uddannelse og private virksomheder og andre interessenter aftagere af forskningen have dokumenteret erfaring med at involvere studerende i forskningsaktiviteter have erfaring med et stærkt engagement i arbejdet med sikring af forskningskvalitet og en ansvarlig forskningskultur have erfaring med ledelse af forskningsprojekter, herunder erfaring med at søge ekstern finansiering have undervisnings- og eller vejledningserfaring på professionshøjskoleniveau, kandidatniveau og ph.d.-niveau Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et eksternt bedømmelsesudvalg. Yderligere information Vil du vide mere om stillingerne eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesdekan Jonna Frølich (JONF@via.dk, 87552990), Forskningschef for Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund, Sanne Haase (SAHA@via.dk, 87551726) eller Forskningschef for Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi, Lars Peter Bech Kjeldsen (LPBK@via.dk, 87551716). Du kan læse mere om VIA Sygeplejerskeuddannelsen og de to forskningscentre her: VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund | VIA og Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi | VIA Ansøgning og bilag: Ansøgning sker via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 10. juni 2022. Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i oktober 2022. Stillingerne ønskes besat pr. 1. januar 2023 eller efter aftale med kandidaten. Når du ansøger, bedes du vedhæfte følgende til din ansøgning: CV indeholdende dokumentation for uddannelse efteruddannelse, forskning, erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring, samt akademiske meritter og positioner. Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge. Ansættelsesudvalget og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen, hvorfor valget gerne må være motiveret i ansøgningen. Forskningsplan, som maksimalt må fylde tre A4-sider og kan adressere følgende emner: Visioner og ambitioner Plan og målsætning på kort og lang sigt Nationale internationale netværk og hvad de tilfører Refleksion over ansøgers karriereudvikling efter endt ph.d. Fundingstrategi Dissemineringsstrategi Ansættelsesvilkår Docenterne ansættes på VIA Sygeplejerskeuddannelsen med tilknytning til primært tre af uddannelsens seks udbudssteder samt Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund eller Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi. Det primære arbejdssted vil være Campus Horsens eller Silkeborg, men der vil være aktiviteter på VIA Sygeplejerskeuddannelsens andre udbud, ligesom der vil kunne forekomme aktiviteter på VIAs øvrige lokaliteter i hele VIAs optageområde. Der vil skulle være et tæt samarbejde med uddannelsens anden docent. Docenten vil have personaleledelsesmæssig reference til uddannelsesleder i Horsens eller i Silkeborg. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst. Stillingen som docent er tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse i 3 år. Ved ansættelsen tages stilling til, om der ved udløbet af docentansættelsen er adgang til tilbagegang til en lektorstilling ved institutionen. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid. Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Der kan anvendes præselektion forud for fremsendelse til det eksterne bedømmelsesudvalg. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved Professionshøjskoler. Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1459 af. 24. juni 2021. Se venligst link til stillingsstruktur: https: www.retsinformation.dk eli lta 2021 1459 og link til bedømmelsesbekendtgørelsen: https: www.retsinformation.dk eli lta 2020 673 Om VIA University College VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden. Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen. VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FNs verdensmål i undervisningen. Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https: via.career.emply.com persondatapolitik VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Læs mere om VIA University College på http: www.via.dk .1010ADK_DG_MAGDKDanmark2022-06-10T00:00:000000https://via.career.emply.com/apply/via-university-college-soger-docenter-til-sygeplejerskeuddannelsen-og-hhv-forskn/md2xfjEuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3137298VIA University College10Hedeager 28200Aarhus NDKDanmarkDKDanmark3137298_logo_large.jpgwww.via.dk3137298_logo_small.jpg0353705413
Hedeager 2
Aarhus NDKDanmarkDKDanmark
8FuldtidMagisterjob025-04-202222-05-202274Forskning og undervisning353705413
Hedeager 2
Aarhus NDKDanmark
da-DK

VIA University College søger docenter til Sygeplejerskeuddannelsen og hhv. Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund og Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi

VIA University College

Aarhus, Østjylland

Indrykket
11-04-2022
Kontakt
Hedeager 2
Aarhus N
Danmark
Praktisk information
Oprettet
11-04-2022
Udløber
10-06-2022
Kviknummer
LJA-83527445
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning

Indledning
Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College og Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund og Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi søger to docenter. Der er tale om to delestillinger med tilknytning til VIA Sygeplejerskeuddannelsen i 50% og hhv. Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund og Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi i hver 50%.

Som docent skal du bidrage afgørende til professionsrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter på tværs af centrets forskningsområder. Herudover skal du bidrage til udvikling af fagmiljøet inden for sygepleje på VIA Sygeplejerskeuddannelsen gennem udvikling og kvalificering af forsknings- og udviklingsprojekter og undervisning, som involverer studerende, adjunkter og lektorer gerne i samarbejde med praksis, private virksomheder og andre videninstitutioner.

Vi ønsker to højt kvalificerede docenter med solid viden og forskningserfaring inden for sygepleje, konkret med fokus på organisatoriske og patientrettede indsatser, f.eks. klinisk lederskab, tværgående koordination, digitalisering, velfærdsteknologi, patient/borgerforløb og involvering, patient/borger-roller eller individualisering. Vi søger docenter med stærke kommunikative evner, der ønsker at skabe synlighed om forskningscentrene og VIA Sygeplejerskeuddannelsen, som deltager i debatten om sygeplejeprofessionens udvikling, og som kan bidrage til uddannelsens faglige uddannelsesudvikling.

Det forventes, at docenterne hver især varetager arbejdsopgaver på tre af uddannelsens seks udbud i hhv. Aarhus, Randers, Horsens, Silkeborg, Viborg og Holstebro. Der vil være fast kontorplads på campus Horsens og campus Silkeborg. Der vil være tæt samarbejde med andre docenter ansat i hhv. VIA Sygeplejerskeuddannelsen og VIAs forskningscentre.

Primære arbejdsopgaver
Som docent skal du være med til at videreudvikle forsknings- og udviklingsaktiviteter i relation til udvikling af uddannelsen. Docenterne skal således:

 • bidrage til fortsat udvikling af VIA Sygeplejerskeuddannelsens faglige aktiviteter, herunder undervisning, udvikling af undervisning samt tage ansvar for forsknings- og udviklingsaktiviteter i relation til udvikling af uddannelsen og sygeplejeprofessionen
 • bidrage til at sætte strategisk retning for VIA Sygeplejerskeuddannelsens forsknings- og udviklingsaktiviteter ved at samle, synliggøre og kvalificere indsatserne og via inddragelse af såvel adjunkter, lektorer og studerende
 • bringe strategiske udsyn og stærke kommunikative egenskaber i spil ved at bidrage til debatten om professionens og sundhedsvæsenets udvikling og derigennem skabe synlighed omkring VIA Sygeplejerskeuddannelsen
 • bidrage til videreudviklingen og kapacitetsopbygningen af forskningscentret samt bidrage til videreudviklingen og styrkelsen af fagmiljøet i forskningscenteret og på VIA Sygeplejerskeuddannelsen
 • designe, gennemføre og lede praksisrettede forskningsprojekter på et højt internationalt niveau, både i programmer, tværgående i centeret og på VIA såvel selvstændigt som i samarbejde med andre forskningsaktive medarbejdere i centeret
 • udvikle VIAs samarbejde med eksterne forskningsmiljøer (nationalt og internationalt) og andre videnpartnere, som kan understøtte forskningscentret og det sygeplejefaglige forskningsmiljø på VIA Sygeplejerskeuddannelsen
 • videreudvikle samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesmiljøerne gennem uddannelsesudvikling, forskningsbasering af undervisningsaktiviteter og gensidig videndeling med adjunkter og lektorer
Kvalifikationer
Ansøgeren skal have et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. Derudover forventes ansøgeren at:
 • have organisatorisk og forskningsstrategisk tæft, særligt i forhold til videreudvikling af fagmiljøet i sygepleje på VIA Sygeplejerskeuddannelsen og forskningscentret generelt
 • have et skarpt strategisk udsyn, bl.a. i i forhold til hvad der rører sig i professionen, og hvad der bliver kendetegnende for fremtidens sygeplejeprofession
 • have særdeles gode kommunikative evner, der bringes i spil både internt og eksternt
 • have evne og lyst til at netværke, deltage i debatten og skabe synlighed omkring sygeplejerskeuddannelsen og dens aktiviteter
 • besidde dokumenterede formelle forskningsledelsesmæssige kompetencer
 • kunne dokumentere solid forskningserfaring inden for det sygeplejefaglige område, herunder publicering af artikler i relevante internationale tidsskrifter og erfaring med internationale forskningsprojekter
 • besidde dokumenteret anvendelsesorienteret viden på højt niveau, såvel teoretisk som praktisk inden for det sygeplejefaglige område.
 • have et stort nationalt og internationalt netværk med relevans for ovennævnte forskningsfelt, som docenten kan bringe i spil til fordel for sygeplejefaglig forskning og i forskningscentret
 • have erfaring med forskningsprojekter, der skaber synergi og videndeling mellem forskning, praksis, uddannelse og private virksomheder og andre interessenter/aftagere af forskningen
 • have dokumenteret erfaring med at involvere studerende i forskningsaktiviteter
 • have erfaring med et stærkt engagement i arbejdet med sikring af forskningskvalitet og en ansvarlig forskningskultur
 • have erfaring med ledelse af forskningsprojekter, herunder erfaring med at søge ekstern finansiering
 • have undervisnings- og/eller vejledningserfaring på professionshøjskoleniveau, kandidatniveau og ph.d.-niveau
Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et eksternt bedømmelsesudvalg.

Yderligere information
Vil du vide mere om stillingerne eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesdekan Jonna Frølich (JONF@via.dk, 87552990), Forskningschef for Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund, Sanne Haase (SAHA@via.dk, 87551726) eller Forskningschef for Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi, Lars Peter Bech Kjeldsen (LPBK@via.dk, 87551716).
Du kan læse mere om VIA Sygeplejerskeuddannelsen og de to forskningscentre her: VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund | VIA og Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi | VIA

Ansøgning og bilag:
Ansøgning sker via vores online rekrutteringssystem.
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 10. juni 2022.
Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i oktober 2022.
Stillingerne ønskes besat pr. 1. januar 2023 eller efter aftale med kandidaten.

Når du ansøger, bedes du vedhæfte følgende til din ansøgning:
 • CV indeholdende dokumentation for uddannelse/efteruddannelse, forskning, erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring, samt akademiske meritter og positioner.
 • Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge. Ansættelsesudvalget og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen, hvorfor valget gerne må være motiveret i ansøgningen.
 • Forskningsplan, som maksimalt må fylde tre A4-sider og kan adressere følgende emner:
  • Visioner og ambitioner
  • Plan og målsætning på kort og lang sigt
  • Nationale/internationale netværk og hvad de tilfører
  • Refleksion over ansøgers karriereudvikling efter endt ph.d.
  • Fundingstrategi
  • Dissemineringsstrategi

Ansættelsesvilkår 
Docenterne ansættes på VIA Sygeplejerskeuddannelsen med tilknytning til primært tre af uddannelsens seks udbudssteder samt Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund eller Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Det primære arbejdssted vil være Campus Horsens eller Silkeborg, men der vil være aktiviteter på VIA Sygeplejerskeuddannelsens andre udbud, ligesom der vil kunne forekomme aktiviteter på VIAs øvrige lokaliteter i hele VIAs optageområde. Der vil skulle være et tæt samarbejde med uddannelsens anden docent.
Docenten vil have personaleledelsesmæssig reference til uddannelsesleder i Horsens eller i Silkeborg.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst.

Stillingen som docent er tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse i 3 år. Ved ansættelsen tages stilling til, om der ved udløbet af docentansættelsen er adgang til tilbagegang til en lektorstilling ved institutionen. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid.

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Der kan anvendes præselektion forud for fremsendelse til det eksterne bedømmelsesudvalg.

Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved Professionshøjskoler.
Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1459 af. 24. juni 2021.

Se venligst link til stillingsstruktur:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1459
og link til bedømmelsesbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FNs verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu

Del dette job

Kontaktperson
Adresse
Hedeager 2
Aarhus N
Danmark
Praktisk information
Oprettet
11-04-2022
Udløber
10-06-2022
Kviknummer
LJA-83527445
Jobtype
Fuldtid
Fag
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Gem annonce